‘กรมท่าอากาศยาน’ เปิดรับสมัครพนักงานลูกจ้าง จำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 16,050 บาท

0
10708

ด้วยบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) มีคามประสงคืจะรับสมครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานและลูกจ้างชั่วคราวของ ทอท. ซึ่งต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตราฐานสำหรับกรรมการพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2543 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550 (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2550 และ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2558 ระเบียบ ทอท. ว่าด้วย การจ้างการแต่งตั้ง การพ้นสภาพ วินัย การดำเนินการทางวินัย การลงโทษ และการอุทธรณ์ของลูกจ้าง พ.ศ.2554 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1.ภารกิจของ ทอท.
ทอท. เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทบริษัทจำกัด (มหาชน) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีวัตถุประสงค์ในการประกอบและส่งเสริมกิจการท่าอากาศยาน รวมทั้ง ดำเนินกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับการประกอบกิจการท่าอากาศยาน

ปัจจุบันมีท่าอากาศยานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 6 แห่ง คือ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

3. การสมัคร ระยะเวลาและสถานที่รับสมัค
-ผู้สมัครสามารถสมัครได้เพียงตําแหน่งเดียวเท่านั้น
-วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562

-ช่วงเช้าตั้งแต่ เวลา 08.30 –11.00 น. และ ช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.30 –16.00 น.
-ผู้สมัครต้องยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่ต่างๆ ดังนี้

3.1 ตําแหน่งหมายเลข 103-317 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ชั้น 2 ห้อง Auditorium อาคารสํานักงานใหญ่ทอท.

3.2 ตําแหน่งหมายเลข 101 และ 401-414 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานหาดใหญ่จังหวัดสงขลา

3.3 ตําแหน่งหมายเลข 102 และ 501-512 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย จังหวัดเชียงราย

3.4 ตําแหน่งหมายเลข 601-621 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

3.5 ตําแหน่งหมายเลข 701-710 ยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ ส่วนกฎหมายและทรัพยากรบุคคล ฝ่ายอํานวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่

4. เอกสารประกอบการสมัคร
4.1 รูปถ่ายหน้าตรง ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 4 รูป
4.2 ใบแจ้งผลการศึกษาฉบับสมบูรณ์ตัวจริง พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4.3 บัตรประจําตัวประชาชนตัวจริง
4.4 ทะเบียนบ้านตัวจริง

4.5 ใบพ้นภาระการรับราชการทหารตัวจริง(สด.8 หรือ สด.43) พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ
4.6 ใบแสดงผลสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC, TOEFL, IELTS) ตัวจริงที่มีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจาก วันทดสอบถึงวันที่สมัคร พร้อมสําเนา จํานวน 1 ฉบับ

4.7 ใบรับรองการอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ในโปรแกรมต่างๆ (ถ้ามี)
4.8 เอกสารรับรองการเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

4.9 เอกสารอื่นๆ ตามประกาศคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งและตามที่เจ้าหน้าที่รับสมัครแจ้ง
4.10 หากไม่สามารถยื่นเอกสารและหลักฐานประกอบการสมัครด้วยตนเองตามวันและเวลา ที่กําหนด หรือ ภายในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 17.00 น.จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
เอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับสมัคร:https://www.thaijobsgov.com/wp-content/uploads/2019/02/AOTJob2019.pdf

-ขอขอบคุณ thaijobsgov

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here