‘กรมธนารักษ์’ เปิดรับสมัครเป็นข้าราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เดือน 19,500 บาท (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษา)

0
980

สำหรับวันนี้แอดมีสาระดีๆสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือกำลังวางแผนในการปรับเปลี่ยนงานใหม่ ด้วยกรมธนารักษ์ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 5 ตำแหน่ง รวม 9 อัตรา ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ

เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ระยะเวลาและสิทธิประโยชน์
กำหนดระยะเวลาการจ้างตั้งแต่วันที่ทำสัญญาจ้าง ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563 โดยพนักงานราชการทั่วไปจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ

ลงวันที่ 13 มกราคม 2547 และตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างพนักงานราชการ ลงวันที่ 11 กันยายน 2552

1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ(ทางคอมฯธุรกิจ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ หรือทางระบบสารสนเทศทางคอมฯ) สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาวิทยาการจัดการคอมฯ สาขาวิชาวิทยาการคอมฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์คอมฯ สาชาวิชาวิศวกรรมคอมฯซอฟต์แวร์

-เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชานิติศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง ช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา

-วุฒิ ปวส. สาขาวิชาช่างกลโรงงาน สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขาวิชาเครื่องกล สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างกลการเกษตร

สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขาวิชาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ สาขาวิชาแม่พิมพ์โลหะ สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก สาขาวิชาช่างซ่อมบำรุง

-เงินเดือน 13,800 บาท

4. ตำแหน่ง พนักงานสำรวจข้อมูล 3 อัตรา

-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาวิชา
-เงินเดือน 11,280 บาท

5. ตำแหน่ง พนักงานเหรียญกษาปณ์ 3 อัตรา

-วุฒิ ม.3
-เงินเดือน 10,430 บาท

ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ภายหลังการปิดรับสมัครโดยจะประกาศก่อนวันสอบไม่น้อยกว่า 5 วัน ทางเว็บไซต https://treasury.thaijobjob.com


.

.

.

-ขอขอบคุณ sobpaan

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here