(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) ‘กรมการจัดหางาน’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการทั่วไป วุฒิ ปวช. ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

0
2190

มาเจอกันอีกแล้วจ้า สาระดีๆสำหรับคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือวางแผนในการปรับเปลี่ยนงาน บอกเลยค่ะว่าใครๆก็อยากที่จะทำงานกับองค์กรนี้เพราะเป็นองค์กรใหม่ที่แอดเชื่อค่ะว่าทุกคนต้องรู้จักนั้นก็คือ กรมการจัดหางาน

ด้วยกรมการจัดหางาน ระสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ

และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552 ลงวันที่ 11 กันยายน 2552 และประกาศกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะเฉพาะกลุ่มงานและการจัดทำกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ พ.ศ.2554 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 4 อัตรา

-วุฒิ ป.ตรี ทางคอมพิวเตอร์
-เงินเดือน 19,500 บาท

2. ตำแหน่ง นักวิชาการแรงงาน (ด้านจิตวิทยาการแนะแนว) 2 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี สาขาวิชา/วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษา จิตวิทยาการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว จิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยา จิตวิทยาสังคม จิตวิทยาการให้บริการแนะแนว จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาองค์การและการแนะแนว จิตวิทยาการศึกษา

จิตวิทยาและการแนะแนว-การวัดผลการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว-การศึกษานอกระบบ จิตวิทยาและการแนะแนว-บรรณารักษ์ศาสตร์ จิตวิทยาการบริการปรึกษาและแนะแนว จิตวิทยาคลินิกและชุมชน จิตวิทยาพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาษาฝรั่งเศสและจิตวิทยาการปรึกษาและแนะแนว การแนะแนว จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
-เงินเดือน 18,000 บาท

3. ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 2 อัตรา
-วุฒิ ป.ตรี ทางการบัญชี ทางบริหารธุรกิจ ทางเศรษฐศาสตร์
-เงินเดือน 18,000 บาท

4. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5 อัตรา
-วุฒิ ปวช. ทุกสาขาสาขา
-เงินเดือน 11,280 บาท

การรับสมัคร
วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถติดต่อขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กองบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

เบอร์โทรศัพท์ 0 2248 6896 ตั้งแต่วันที่ 1 – 8 พฤษภาคม 2562 ภาคเช้าเวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 น. โดยผู้สมัครจะต้องกรอกใบสมัครคัดเลือกและลงลายมือชื่อรับรองเอกสารการสมัครคัดเลือกด้วยลายมือตนเองให้ครบถ้วน

ทางหน่วยงานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ ให้ทราบภายหลังวันปิดรับสมัครสอบ โดยจะประกาศวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ชั้น 8 กรมการจัดหางาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ประวัติ
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 รัฐบาลสมัยนั้น ได้เล็งเห็นความสำคัญ ของปัญหาแรงงาน ที่เกิดขึ้นในอนาคต จึงได้ดำเนินนโยบายของชาติไว้อย่างแน่ชัด ประกอบกับในระยะนั้น เศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก และประเทศไทยได้รับผลกระทบกระเทือนด้วย ประชาชนจึงว่างงานกันมาก หน่วยงานของรัฐบาล

ที่ปฏิบัติงานบริหารแรงงาน ได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจลักษณะเป็นครั้งแรก คณะผู้ก่อการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ได้กำหนดนโยบายหลัก 6 ประการ ประการหนึ่งระบุว่า “จะต้องบำรุงความสุขของราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคนทำ”

รัฐบาลจึงได้ตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสำนักจัดหางาน พ.ศ. 2475 ขึ้นบังคับใช้เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2475 พระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้สิทธิแก่เอกชนที่จะประกอบอาชีพ ในทางจัดตั้งสำนักงานรับจัดหางานให้แก่ประชาชนได้ โดยดำเนินงาน และบริการเรียกค่าบริการจากประชาชน ผู้มาใช้บริการภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

และในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2475 รัฐบาลก็ได้ตรา พระราชบัญญัติสำนักงานจัดหางานประจำท้องถิ่น พ.ศ. 2475 ขึ้นบังคับใช้ พระราชบัญญัติ ฉบับนี้กำหนดให้จัดตั้งสำนักงานกลางจัดหางาน ขึ้นในจังหวัดพระนคร และธนบุรี ทำหน้าที่จัดหางานให้แก่ประชาชนโดยไม่คิดค่าบริการ

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.sobpaan.com/wp-content/uploads/2019/04/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99.pdf

-ขอขอบคุณ sobpaan

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here