(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) ‘กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานราชการ วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 18,000 บาท

0
7031

ด้วยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ

ลงวันที่ 11 กันยายน พ.ศ.2552 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง การกำหนดลักษณะงานและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2547 จึงมาประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคม 4 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

2.ตำแหน่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานอาชีวบำบัด 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกายสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปหัตถกรรม สาขาวิชาเทคนิคการผลิต และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาสังคม 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขาวิชา

4.ตำแหน่ง พนักงานคอมพิวเตอร์ 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี การเงินการธนาคาร การตลาด และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

7.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา

8.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำรวจรางวัด 5 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจหรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

9.ตำแหน่ง พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

สามารถสมัครและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : https://dsdw.thaijobjob.com

-ขอขอบคุณ sobpaan

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here